Bruksanvisning Asaklitt 31-1544-1 Bagagevåg

Behöver du en bruksanvisning för din Asaklitt 31-1544-1 Bagagevåg? Nedan kan du se och ladda ner PDF-bruksanvisningen gratis på svenska. Den här produkten har för närvarande 0 vanliga frågor, 0 kommentarer och har 0 röster. Om det här inte är bruksanvisningen du vill ha, vänligen kontakta oss.

Är produkten defekt och erbjuder bruksanvisningen ingen lösning? Gå till ett Repair Café för gratis reparationstjänster.

Bruksanvisning

Loading…

GREAT BRITAIN • CUSTOMER SERVICE
tel: 020 8247 9300 e-mail: [email protected].uk internet: www.clasohlson.co.uk postal: 10 – 13 Market Place, Kingston Upon Thames, Surrey, KT1 1JZ
SVERIGE • KUNDTJÄNST tel: 0247/445 00 fax: 0247/445 09 e-post: kundservice@clasohlson.se internet: www.clasohlson.se brev: Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN
NORGE • KUNDESENTER tel: 23 21 40 00 fax: 23 21 40 80 e-post: [email protected] internett: www.clasohlson.no post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO
CO
Ver. 20160517
Luggage Scale
Art.no 31-1544, 31-1544-1, 31-1544-2
Please read theentire instruction manual before using theproduct and then save it for future
reference. We reserve theright for any errors in text or images and any necessary changes
made to technical data. In theevent of technical problems or other queries, please contact
our customer services.
Safety
Do not exceed thecapacity of thescale (40 kg/88 lb).
Do not subject thescale to impacts, shocks or extremely high or low temperatures;
thescale works best at normal room temperature.
Buttons and functions
Bagagevåg
Art.nr 31-1544, 31-1544-1, 31-1544-2
Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.
Vireserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vidtekniska
problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.
Säkerhet
Överskrid inte vågens maxkapacitet (40 kg/88 lb).
Utsätt inte vågen för slag, stötar, extremt höga eller låga temperaturer, den fungerar
bäst inormal rumstemperatur.
Knappar och funktioner
Bagasjevekt
Art.nr. 31-1544, 31-1544-1, 31-1544-2
Les brukerveiledningen grundig før produktet tas ibruk og ta vare på den for framtidig
bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil itekst og bilde, samt forandringer av tekniske data.
Vedtekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.
Sikkerhet
Vektens makskapasitet (40 kg/88 lb) på ikke overstiges.
Vekten må ikke utsettes for slag, støt eller ekstremt høye/lave temperaturer. Denvirker
aller best inormal romtemperatur.
Knapper og funksjoner
Battery 1×CR2032
Max weight 40 kg/88lb
Operating temperature 10–30ºC
Batteri 1×CR2032
Maxkapacitet 40 kg/88lb
Användningstemperatur 10–30ºC
Batteri 1×CR2032
Makskapasitet 40 kg/88lb
Brukertemperatur 10–30ºC
Size 101×35×20mm
Weight 80g
Mått 101×35×20mm
Vikt 80g
Mål 101×35×20mm
Vekt 80g
1. [
] On/off
2. Display
3. Battery holder
4. Luggage strap
1. [ ] På/av
2. Display
3. Batterihållare
4. Fästrem för bagage
1. [ ] På/av
2. Display
3. Batteriholder
4. Festereim for bagasje
Operating instructions
Inserting the battery
1. Remove thebattery cover on thebase of thescale and insert 1×CR2032 battery.
Thepositive terminal of thebattery (+) should be upwards, facing you.
2. Refit thebattery cover.
Weighing
1. Switch thescaleon.
2. Hook thescale firmly onto your luggage using theluggage strap in such away that it
will not become detached when theluggage is lifted.
3. Grip thescale securely and carefully lift theluggage.
4. Wait until “HOLD” is displayed.
5. Set down theluggage and read theweight.
6. Press once to zero thescale, press once more to shut itoff.
7. If thescale is not switched off using [ ] it will shut off automatically after 60 seconds.
Select weight display in kilos (kg) or pounds (lb)
Hold in [ ] until theunit of weight on thedisplay changes, holdthebutton in again to
switch back.
Care and maintenance
Clean thescale by wiping it with adamp cloth. Useonly mild cleaning agents, never
solvents or corrosive chemicals.
Keep thescale dry and free fromdust.
Troubleshooting guide
Thescale will not switch
on.
Check thebattery and replace it ifnecessary.
Thefollowing error
messages can appear
on thedisplay:
EEEE: Theweight capacity of thescale has been exceeded.
LO: Thebattery is flat. Replace thebattery.
OUE2: Removethebattery and then insert itagain.
Responsible disposal
This symbol indicates that this product should not be disposed of with general
household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent
any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste
disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can
be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to
your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure
that the product is disposed of in an environmentally sound manner.
Specifications
Användning
Sätt i batteriet
1. Öppna batteriluckan på vågens undersida och sätt iett batteri (1×CR2032). Batteriets
plussida (+) ska vara vänd motdig.
2. Sätt tillbaka batteriluckan.
Vägning
1. Slå på bagagevågen.
2. Haka fast vågen ibagaget med hjälp av fästremmen så att den sitter stadigt och inte
riskerar att lossna när du lyfter.
3. Håll fast vågen ordentligt och lyft försiktigt upp bagaget.
4. Vänta tills ”HOLD” visas idisplayen.
5. Ställ ner bagaget och läs av vikten.
6. Tryck engång för att nollställa vågen, tryck engång till för att stänga av.
7. Om du inte stänger av vågen med [ ] stängs den automatiskt av efter 60 sekunder.
Välj att visa vikten i kilo (kg) eller pounds (lb)
Håll in [ ] tills viktenheten ändras idisplayen, håll in igen för att byta tillbaka.
Skötsel och underhåll
Rengör vågen med enlätt fuktad trasa. Användettmilt rengöringsmedel, aldrig
lösningsmedel eller frätande kemikalier.
Förvara vågen torrt och dammfritt.
Felsökningsschema
Vågen går inte att
slåpå.
Kontrollera batteriet och byt vidbehov.
Displayen kan visa
följande felkoder:
EEEE: Vågensmaxkapacitet har överskridits.
LO: Batteriet är förbrukat. Bytbatteri.
OUE2: Taur batteriet och sätt sedan idetigen.
Avfallshantering
Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat
hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på
miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till
återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du
lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som
finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten
tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.
Specifikationer
Bruk
Sett i batteriet
1. Åpne batterilokket som sitter på vektens underside og sett iett batteri (1×CR2032).
Batteriets plusside skal vende oppover, motdeg.
2. Sett batterilokket på plassigjen.
Veiing
1. Slå på bagasjevekten.
2. Huk bagasjen på vekten med hjelp av festereimen. Sørgfor at den sitter stabilt og ikke
løsner når du løfter detopp.
3. Hold ivekten med etgodt grep og løft den og bagasjen forsiktig opp.
4. Vent til «HOLD» kommer opp på displayet.
5. Sett bagasjen ned og les av vekten.
6. Trykk engang for ånullstille vekten, og engang til for åstenge.
7. Hvis du ikke skrur av vekten med [ ] vil den stenges automatisk 60 sekunder.
Velg mellom visning i kilo (kg) eller pounds (lb)
Hold [ ] inne til vektenheten endres idisplayet. Trykkinn og hold inne for åskifte tilbake igjen.
Stell og vedlikehold
Rengjør vekten med enlett fuktet klut. Bruketmildt rengjøringsmiddel, aldri
løsningsmidler eller etsende kjemikalier.
Vekten skal oppbevares tørt og støvfritt.
Feilsøking
Det går ikke åskru på
apparatet.
Kontroller batteriene og skift dem ut vedbehov.
Følgende feilkoder
kan komme opp på
skjermen:
EEEE: Overskridelse av maks-kapasiteten.
LO: Batteriet er oppbrukt. Skiftbatteri.
OUE2: Taut batteriet og sett innigjen.
Avfallshåndtering
Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med
husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge
eventuelle skader på helse og miljø, som følge av feil håndtering av avfall,
skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på
en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller
ta kontakt med forhandler. De kan se til at produktet blir behandlet på en
tilfredsstillende måte som gagner miljøet.
Spesifikasjoner
Ladda ner bruksanvisning i Svenska (PDF, 0.14 MB)
(Tänk på miljön och skriv endast ut denna bruksanvisning om det verkligen är nödvändigt)

Loading…

Betyg

Berätta vad du tycker om Asaklitt 31-1544-1 Bagagevåg genom att betygsätta den. Vill du dela med dig av dina åsikter om denna produkt eller ställa en fråga? Lämna en kommentar nederst på sidan.
Är du nöjd med Asaklitt 31-1544-1 Bagagevåg?
Ja Nej
Bli den första personen som betygsätter denna produkt
0 röster

Delta i konversationen om denna produkt

Här kan du dela vad du tycker om Asaklitt 31-1544-1 Bagagevåg. Om du har en fråga, läs först noggrant igenom manualen. Att begära en manual kan göras genom att använda vårt kontaktformulär.

Mer om denna bruksanvisning

Vi förstår att det är trevligt att ha en pappersbruksanvisning för din Asaklitt 31-1544-1 Bagagevåg. Du kan alltid ladda ner bruksanvisningen från vår hemsida och skriva ut den själv. Om du vill ha en originalbruksanvisning rekommenderar vi att du kontaktar Asaklitt. De kanske kan tillhandahålla en originalbruksanvisning. Letar du efter bruksanvisningen för din Asaklitt 31-1544-1 Bagagevåg på ett annat språk? Välj ditt föredragna språk på vår hemsida och sök efter modellnumret för att se om vi har det tillgängligt.

Specifikationer

Märke Asaklitt
Modell 31-1544-1
Kategori Bagagevågar
Filtyp PDF
Filstorlek 0.14 MB

Alla bruksanvisningar för Asaklitt Bagagevågar
Fler bruksanvisningar för Bagagevågar

Bruksanvisning Asaklitt 31-1544-1 Bagagevåg