Bruksanvisning SilverCrest IAN 66488 Mat termometer

Behöver du en bruksanvisning för din SilverCrest IAN 66488 Mat termometer? Nedan kan du se och ladda ner PDF-bruksanvisningen gratis på svenska. Den här produkten har för närvarande 1 vanliga frågor, 1 kommentarer och har 0 röster. Om det här inte är bruksanvisningen du vill ha, vänligen kontakta oss.

Är produkten defekt och erbjuder bruksanvisningen ingen lösning? Gå till ett Repair Café för gratis reparationstjänster.

Bruksanvisning

Loading…

SE SE SE SE SE SE
SE SE SE SE SE SEFI
FI FI FI FI FI FI
SE SE SESE SE
FI FI FI FI
FI FI FI FIFI
GB/IE GB/IE GB/IE GB/IE GB/IE GB/IE GB/IE GB/IE GB/IE GB/IE GB/IE
GB/IE GB/IE GB/IE GB/IE GB/IE GB/IE
Digital Meat Thermometer
Introduction
Keep the product in a safe
place. If you pass the product
on to anyone else, please
ensure that you also pass on all the
documentation with it.
Proper use
The product is intended for measuring
core temperature of beef, lamb, veal,
hamburger, pork, turkey, chicken and fish.
The product is not intended for commer-
cial use.
Description of parts
1
Operator control unit with LC display
2
LC display
3
Radio module
4
Measuring needle with cable
Preparing for use
Inserting / r eplacing
batteries
Before inserting the battery, switch
off the device.
Open the battery compartment and
insert 2 x 1.5 V AAA battery ensur-
ing correct polarity. Close the battery
compartment correctly (see Fig. C).
Note: when the red LED light of the radio
module
3
flashes three times, it is ready
for operation. The display is now also
switched on and measures the temperature.
Note: when the red LED light flashes,
the radio module
3
is switched on and
transmitting to the operator control unit
1
.
Note: if the measuring needle
4
con-
stantly measures the same temperature,
the radio module
3
sends the current
temperature
9
every 35 seconds to the
operator control unit
1
.
If the measuring needle
4
measures a
temperature change of more than 1 °C,
Digitaalinen
lihalämpömittari
Johdanto
Säilytä tuote turvallisessa pai-
kassa. Anna kaikki ohjeet aina
mukaan, jos luovutat tuotteen
edelleen muille käyttäjille.
Määräysten mukainen
käyttö
Tuote on tarkoitettu ruuan kuten naudan-,
lampaan-, vasikan-, kanan-, ja kalkkunan-
lihan, hampurilaisten ja kalan ydinlämpö-
tilan mittaamiseen. Tuote ei ole tarkoitettu
ammattimaiseen käyttöön.
Osien kuvaus
1
käyttöyksikkö LC-näytöllä
2
LC-näyttö
3
langaton asema
Paina START / STOP-näppäintä
11
toistamiseen keskeyttääksesi ajastin-
toiminto.
Aseta ajastin jälleen asentoon
”00:00” keskeyttämällä ajastin ja
painamalla sitten CLEAR-näppäintä
19
.
Merkkiääni soi heti kun ajastin on
pois päältä. Paina jotain näppäintä,
jotta merkkiääni lakkaa soimasta.
Huomautus: Voit asettaa ajastintoimin-
non 59 sekunnin ja 99 minuutin välillä.
Taustavalon asettaminen
Paina jotain näppäintä, jotta näytön
taustavalo aktivoituu.
Virheiden korjaaminen
Huomautus: Laite sisältää herkkiä
elektronisia rakenneosia. Voi olla, että
muut langattomat laitteet sen läheisyy-
dessä häiritsevät laitteen toimintaa.
Nämä voivat olla esim. matkapuhelimet,
verenheten
1
när den röda LED-lampan
blinkar.
Anmärkning: Om stickan
4
hela tiden
registrerar samma temperatur sänder
basenheten
3
den aktuella temperatu-
ren
9
till manöverenheten
1
var 35:e
sekund.
Om stickan
4
registrerar en temperatur-
ändring på mer än 1°C sänds den aktu-
ella temperaturen
9
direkt till
manöverenheten
1
.
Användning
Anmärkning: Rengör stickan
4
innan
den används för första gången med en
fuktad trasa och ett milt rengöringsmedel.
Anmärkning: Avlägsna alla etiketter
från produkten och rengör motsvarande
ställen med rent vatten innan produkten
används för första gången.
Observera! Ställ inte in basstationen i
en varm ugn.
Protect the measuring needle
4
from
open flames.
The alarm signal sounds as soon as
the meat has reached the desired
cooking temperature
7
.
Press any key to stop the alarm signal.
Note: ensure that the measuring needle
4
is inserted if possible in the middle of
the roasting meat and not close to bones
and fat. Temperatures which are measured
close to bones or fat do not correspond
to the temperatures in the remainder of
the meat.
Note: the listed cooking temperatures
7
serve only as a guide.
Note: the ideal cooking temperature
7
always depends on the degree of freshness,
the type of meat and the preparation of
the meat.
Note: the ideal cooking temperatures
7
for the individual types of meat are dis-
played on the thermometer with symbols.
Älä koskaan käytä tuotetta mikroaal-
touunissa. Koska muuten voi syntyä
kipinöitä. Seurauksena voi olla tuot-
teen tai mikroaaltouunin vahingoittu-
minen.
Älä käytä tuotetta yli 250 °C paisto-
lämpötilassa. Koska tuote voi muuten
vahingoittua.
ELINTARVIKEVARMA!
Alkuperäiset maut ja tuok-
sut säilyvät tuotteessa.
Paristojen
turvallisuusohjeet
Poista paristot laitteesta, jos niitä ei
ole käytetty pitkään aikaan.
VARO! RÄJÄHDYS-
VAARA! Älä koskaan
lataa paristoja uudelleen!
Puhdista paristo- ja laitekontakti tar-
vittaessa ennen niiden paikoilleen
asetusta.
Tyhjentyneet paristot on poistettava
laitteesta välittömästi. Voi olla, että
paristot vuotavat!
EMC
Tuotetiedot:
Digitaalinen lihalämpömittari
Tyyppi-nro: Z30986
Versio: 07 / 2011
Tietojen tilanne: 07 / 2011
Tunnusnro: Z30986072011-3
hur färskt köttet är, typen av kött och hur
det tillagas.
Anmärkning: Den ideala tillagnings-
temperaturen
7
för de olika typerna av
kött visas på termometern med symboler.
Ställa in
temperaturindikering
Du kan välja att visa temperaturen i
Celsius (°C) eller Fahrenheit (°F) på
displayen. Växla mellan °C och °F
genom att trycka kortvarigt på
MODE-knappen
21
.
Ställa in äggklockan
8
med nedräkningsfunktion
Anmärkning: Du kan ställa in ägg-
klockan
8
oberoende av temperatur-
mätningen.
CAUTION! DANGER
OF EXPLOSION! Never
recharge batteries!
If necessary clean the contacts on the
batteries and on the device before
inserting them.
Remove spent batteries from the device
immediately. There is an increased
risk of leakage!
If the batteries in your device have
leaked, remove them immediately to
prevent damage to the device!
Keep batteries away from children. Do
not throw batteries into a fire. Never
short-circuit them or take them apart.
Do not let the fluid from a leaking
battery come into contact with your
skin, eyes or mucous membranes. In
the event of contact with fluid leaking
from a battery, thoroughly flush the
affected area with water and / or seek
the advice of a doctor!
of 1999 / 5 / EC. You can download
these conformance documents if required
from www.milomex.com.
EMC
Product description:
Digital Meat Thermometer
Model No.: Z30986
Version: 07 / 2011
Issue date of information: 07 / 2011
Identification No.: Z30986072011-3
Lämpötilan asettaminen
Voit valita lämpötilan näytössä joko
Celsius-asteina (°C) tai Fahrenheit-as-
teina (°F). Paina hetken MODE-näp-
päintä
21
vaihtaaksesi °C:n ja °F:n
välillä.
Lyhytaikamittarin
8
asettaminen ajastin-
toiminnolla
Huomautus: Voit asettaa lyhytaikamit-
tarin
8
lämpötilamittauksesta riippumatta.
Lyhytaikamittarin
8
asettaminen:
Laite toimii lyhytaikamittarina niin
kauan kuin ajastinaikaa ei ole
asetettu
8
.
Ajastin-toiminnon asettaminen:
Paina MIN- / SEC-näppäintä
12
13
asettaaksesi haluttu ajastinaika.
Paina START / STOP-näppäintä
11
aloittaaksesi ajastintoiminto.
Förvara batterierna utom räckhåll för
barn, släng dem inte på eld, kortslut
dem inte och ta inte isär dem.
Undvik kontakt med hud, ögon och
slemhinnor. Vid kontakt med batteri-
syra ska du skölja de utsatta ställena
med rikligt med rent vatten och / eller
uppsöka läkare!
Idrifttagning
Sätta i / byta batterier
Stäng av produkten innan du sätter i
batterierna.
Öppna batterifacket och sätt i 2 bat-
terier (1,5 V
AAA) åt rätt håll.
Stäng batterifacket igen (se bild C).
Anmärkning: När den röda LED-lampan
på basstationen
3
blinkar tre gånger är
den driftklar. Nu tänds även displayen
och temperaturen mäts.
Anmärkning: Basstationen
3
är
påslagen och sänder signaler till manö-
Display Meaning
WELL Well done
M WELL Medium well done
MEDIUM Medium
M RARE Medium rare
RARE Rare
Press the TASTE key
10
to set the
required cooking level
6
(well done /
medium well done / medium / medium
rare / rare). The cooking temperature
7
appears on the LC display
2
.
Begin to prepare the meat. Insert the
measuring needle
4
at least 5 cm in
to the meat. Ensure that the measuring
needle
4
does not pierce completely
through the meat.
Käyttölämpötila: 0 °C–250 °C /
0 °F–482 °F
Kantavuus (langaton): n. 15 m
Toimituksen sisältö
1 käyttöyksikkö LC-näytöllä
1 mittauspiikki johdolla
1 langaton asema
4 paristoa 1,5 V
AAA
1 käyttöohje
Turvallisuusohjeet
Älä koskaan jätä
lapsia vahtimatta pakkausmateriaalin
kanssa. Voi muodostua tukehtumis-
vaara. Pidä tuote lasten ulottuvilta.
Tuote ei ole lasten leikkikalu.
Lapset tai henkilöt, joilta puuttuu tie-
toa ja kokemusta tuotteen käsittelystä,
tai joilla on fyysisiä tai henkisiä rajoit-
teita, eivät saa käyttää tuotetta ilman
heistä vastaavien henkilöiden valvon-
taa ja opastusta. Lapsia on valvottava
Hävittäminen
Pakkaus on valmistettu ympä-
ristöystävällisestä materiaalista,
voit hävittää sen paikallisissa
kierrätyspisteissä.
Pyydä paikkakuntasi tai kaupunkisi viras-
tosta tietoja käytettyjen tuotteiden hävitys-
mahdollisuuksista.
Suojaa ympäristöä äläkä kos-
kaan heitä käytettyä laitetta
talousjätteisiin, vaan hävitä se
määräysten mukaisesti. Saat
tiedot keräyspaikoista ja niiden
aukioloajoista vastaavista
virastoista.
Vialliset tai käytetyt paristot on toimitettava
kierrätykseen direktiivin 2006 / 66 / EY
mukaisesti. Palauta paristot ja / tai laite
tarjolla olevaan keräyslaitokseen.
Pb Hg
Paristojen väärä
hävittäminen aiheuttaa
ympäristövahinkoja!
Tryck på TASTE-knappen
10
för att
ställa in önskad tillagningsgrad
6
(genomstekt / halvrosa / medium / rött
i mitten / blodigt). Stektemperaturen
7
visas på LC-displayen
2
.
Börja tillaga köttet. Sätt in stickan
4
minst 5cm i köttet. Se till att stickan
4
inte sticks igenom hela köttbiten.
Skydda stickan
4
mot öppen eld.
Larmsignalen ljuder när köttet har
uppnått önskad tillagningstempe-
ratur
7
.
Tryck på valfri knapp för att stänga
av larmsignalen.
Ställa in
tillagningstemperatur
7
manuellt
Tryck på MEAT-knappen
20
för att
välja önskad typ av kött
5
. Bläddra
bland alternativen genom att trycka
flera gånger på knappen.
Håll MODE-knappen
21
intryckt i
ca 3sekunder.
the product unless they are supervised
or instructed by a person responsible
for their safety. Children must be kept
under supervision to ensure that they
do not play with the product.
Never take the product apart under
any circumstances. Unsatisfactory
repairs can lead to considerable
danger for the user. Only have repairs
carried out by a suitably qualified or
experienced specialist.
RISK OF LOSS OF LIFE! Batteries
can be swallowed, which is potentially
life threatening. If a battery is swal-
lowed, medical help must be sought
immediately.
Do not use the product if it is damaged.
Do not use the product
in hospitals or medical facilities. In
these environments this can lead to
malfunctions of life saving equipment.
CAUTION! The measuring needle is
very sharp. Ensure that the needle does
not come close to your head or body
and that you do not injure yourself
with it.
Disposal
The packaging is made entirely
of recyclable materials, which
you may dispose of at local
recycling facilities.
Contact your local refuse disposal
authority for more details of how to
dispose of your discarded product.
When your device has come
to the end of its life, please do
not throw it out with your
household refuse, but in the
interests of the environment take
it to a suitable centre where it
can be disposed of properly.
Your local council will be able
to tell you where the collection
centres are located and their
opening times.
Defective or exhausted batteries must be
recycled in accordance with Directive
2006 / 66 / EC. Return the batteries and /
Paina TASTE-näppäintä
10
asettaak-
sesi haluttu paistoaste
6
(kypsä /
puolikypsä / medium / englantilainen /
verinen). Paistolämpötila
7
näkyy
LC-näytössä
2
.
Aloita lihan valmistus. Aseta mittaus-
piikki
4
väh. 5cm syvälle lihaan.
Varo, että et pistä mittauspiikkiä
4
lihan läpi.
Suojaa mittauspiikkiä
4
avotulelta.
Merkkiääni soi, kun liha on saavutta-
nut halutun paistolämpötilan
7
.
Paina jotain näppäintä, jotta merkki-
ääni lakkaa soimasta.
Manuaalinen
paistolämpötilan
7
asettaminen
Paina MEAT-näppäintä
20
valitak-
sesi haluttu lihalaatu
5
. Painamalla
uudelleen vaihdat asetuksia.
Paina MODE-näppäintä
21
n.
3sekunnin ajan.
Paina nyt MIN- / SEC-näppäintä aset-
taaksesi haluttu paistolämpötila
7
.
Ta inte isär produkten. Felaktiga
reparationer kan medföra allvarliga
skador för användaren. Låt endast en
behörig fackman utföra reparationer.
LIVSFARA! Batterierna kan sväljas
vilket kan vara förbundet med livs-
fara. Om ett batteri har svalts måste
läkare kontaktas genast.
Använd inte produkten om den är
skadad.
Använd Inte produkten
på sjukhus eller vårdinrättningar. Det
kan orsaka funktionsstörningar på
system för livsuppehållande behand-
ling.
OBSERVERA! Stickan är mycket
vass. Var försiktig så att du inte
skadar dig på den vassa spetsen.
OBSERVERA! RISK
FÖR BRÄNNSKADOR!
Använd alltid en grytlapp
eller liknande när du tar i stickan
under eller strax efter användning.
Använd inte produkten i mikrovågs-
ugn. Gnistbildning kan förekomma.
Både produkten och mikrovågsugnen
kan skadas.
kan få mer information om
återvinningsstationer och
deras öppettider hos miljökon-
toret på din ort.
Defekta eller förbrukade batterier måste
återvinnas enligt direktiv 2006 / 66 / EG.
Lämna in batterierna och / eller produkten
på lokala återvinningsstationer.
Pb Hg
Om batteierna avfalls-
hanteras på fel sätt kan
det leda till miljöskador!
Batterierna får inte slängas i hushållsav-
fallet. De kan innehålla giftiga tungmetal-
ler och måste hanteras som farligt avfall.
De kemiska symbolerna för tungmetaller
är följande: Cd = kadmium, Hg = kvicksil-
ver, Pb = bly. Lämna därför in förbrukade
batterier på en kommunal återvinnings-
station.
5
Type of meat
6
Cooking level
7
Cooking temperature
8
Timer
9
Current temperature
10
TASTE key
11
START / STOP key
12
MIN key (minute)
13
SEC key (second)
14
ON / OFF key for operator control unit
15
Battery compartment for operator
control unit
16
ON / OFF key for radio module
17
Battery compartment for radio module
18
RESET key
19
CLEAR key
20
MEAT key
21
MODE key
Technical data
Battery (radio module):
2 x 1.5 V AAA
Battery
(operator control unit):
2 x 1.5 V AAA
Interrupt the count-down by pressing
a second time on the START / STOP
key
11
.
Set the count-down to ‘00:00’ again
while you interrupt the count-down,
and then press the CLEAR key
19
.
As soon as the count-down is ended,
an alarm signal sounds. Press any
key to stop the alarm signal.
Note: the count-down function can be
set from 59 seconds to 99 minutes.
Setting the background
lighting
Press any key to activate the back-
ground lighting of the display.
Trouble Shooting
Note: the device contains sensitive
electronic components. For this reason it is
possible that it can be disrupted by radio
transmitting equipment in the immediate
Huomautus: Mikäli langattoman ase-
man punainen LED-valo
3
vilkkuu kolme
kertaa, on tuote käyttövalmis. Myös
näyttö on nyt päällä ja mittaa lämpötilan.
Huomautus: Langaton asema
3
on
päällä ja välittää viestin käyttöyksikköön
1
kun punainen LED-valo vilkkuu.
Huomautus: Mikäli mittauspiikki
4
mittaa saman tasaisen lämpötilan lähettää
langaton asema
3
35 sekunnin välein
tosilämpötilan
9
käyttöyksikköön
1
.
Mikäli mittauspiikki
4
mittaa lämpötila-
muutoksen, joka on suurempi kuin 1°C,
välittyy tosilämpötila
9
suoraan käyt-
töyksikköön
1
.
Käyttö
Huomautus: Puhdista mittauspiikki
4
ennen ensimmäistä käyttökertaa kostealla
liinalla ja miedolla pudistusaineella.
Huomautus: Poista ennen ensimmäistä
käyttökertaa tuotteesta kaikki tarrat ja
puhdista vastaavat kohdat vedellä.
Huomio! Älä aseta langatonta asemaa
kuumaan uuniin.
7
Tillagningstemperatur
8
Äggklocka
9
Aktuell temperatur
10
TASTE-knapp (tillagningsgrad)
11
START / STOP-knapp (start / stopp)
12
MIN-knapp (minuter)
13
SEC-knapp (sekunder)
14
ON / OFF-knapp manöverenhet
15
Batterifack manöverenhet
16
ON / OFF-knapp basenhet
17
Batterifack basenhet
18
RESET-knapp
19
CLEAR-knapp (radera)
20
MEAT-knapp (kött)
21
MODE-knapp (läge)
Tekniska data
Batteri (basenhet): 2 x 1,5 V AAA
Batteri
(manöverenhet): 2 x 1,5 V
AAA
Temperaturområde: 0 °C–250 °C /
0 °F–482 °F
Räckvidd (basenhet): ca. 15 m
Ställa in
bakgrundsbelysning
Tryck på valfri knapp för att aktivera
displayens bakgrundsbelysning.
Kvittera fel
Anmärkning: Produkten innehåller
känsliga elektroniska komponenter. Det
kan därför hända att den påverkas av
andra enheter i närheten som alstrar
radiovågor. Det kan exempelvis gälla
mobiltelefoner, kommunikationsradio,
andra fjärrkontrollstyrda enheter och
mikrovågsenheter. Avlägsna sådana
enheter från omgivningen om störningar
förekommer.
Elektrostatiska laddningar kan leda
till funktionsstörning. Vid sådan funk-
tionsstörning kan du prova att ta ut
batterierna en kort stund och sedan
sätta tillbaka dem.
the current temperature
9
is sent directly
to the operator control unit
1
.
Operation
Note: before using it for the first time,
clean the measuring needle
4
with a
moist cloth and a mild cleaning agent.
Note: before using the product for the
first time, remove all adhesive labels from
the product and clean the corresponding
areas with clear water.
Attention! Do not put the radio module
in hot oven.
Setting cooking temper-
atures
7
via the menu
Press the MEAT key
20
to change to
the required type of meat
5
. Select
between the settings by repeatedly
pressing the key. These appear in the
display in the following sequence:
4
mittauspiikki johdolla
5
lihalaatu
6
paistoaste
7
paistolämpötila
8
lyhytaikamittari
9
tosilämpötila
10
TASTE-näppäin (paistoaste)
11
START / STOP-näppäin (start / stop)
12
MIN-näppäin (minuutti)
13
SEC-näppäin (sekuntti)
14
ON / OFF-näppäin käyttöyksikkö
15
paristolokero käyttöyksikkö
16
ON / OFF-näppäin langaton asema
17
paristolokero langaton asema
18
RESET-näppäin
19
CLEAR-näppäin (poista)
20
MEAT-näppäin (liha)
21
MODE-näppäin (asetus)
Tekniset tiedot
Paristo
(langaton asema): 2 x 1,5 V
AAA
Paristo
(käyttöyksikkö): 2 x 1,5 V
AAA
radiopuhelinlaitteet, LA-radiopuhelinlait-
teet, langattomat kaukosäätimet / muut
kaukosäätimet tai mikroaaltolaitteet. Poista
nämä laitteet tuotteen läheisyydestä,
mikäli huomaat häiriöitä.
Elektrostaattiset purkaukset voivat
aiheuttaa toimintahäiriöitä. Poista
tälläisen toimintahäiriön ilmetessä
paristot lyhyeksi aikaa laitteesta ja
aseta ne uudelleen paikoilleen.
Puhdistus ja hoito
Puhdista laite vain ulkoisesti pehme-
ällä kuivalla liinalla.
Puhdista mittauspiikki
4
lämpimällä
saippuavedellä ja poista lihantähteet
hienolla teräsvillalla tai hankaussienellä.
Anna tuotteen kuivua kokonaan puh-
distuksen jälkeen.
Ställa in
tillagningstemperatur
7
via menyn
Tryck på MEAT-knappen
20
för att
välja önskad typ av kött
5
. Bläddra
bland alternativen genom att trycka
flera gånger på knappen. På displayen
visas följande alternativ i nämnd
ordning:
Bildskärm Beskrivning
WELL genomstekt
M WELL halvrosa
MEDIUM medium
M RARE rött i mitten
RARE blodigt
Setting temperature
display
The temperature is shown on the
display in either Celsius (°C) or
Fahrenheit (°F) as required. To
change between °C and °F, press
the MODE key
21
briefly.
Setting the timer
8
with
count-down function
Note: you can set the timer
8
indepen-
dently of the temperature measurement.
Setting the timer
8
:
As long as no time is entered for
count-down, the device functions as
timer
8
.
Setting count-down function:
Press the MIN / SEC keys
12
13
to
set the required count-down duration.
Press the START / STOP key
11
to
start the count-down.
Jos laitteesi paristot ovat päässeet
vuotamaan, poista ne välittömästi,
näin vältät laitteen vaurioitumisen!
Säilytä paristot lasten ulottumatto-
missa. Älä koskaan heitä paristoja
tuleen äläkä oikosulje tai pura niitä.
Vältä iho-, silmä- ja limakalvokontaktia.
Huuhtele akkuhapon kanssa koske-
tuksiin joutunut kohta heti runsaalla
vedellä ja / tai mene välittömästi
lääkäriin!
Käyttöönotto
Paristojen
paikoilleenasetus /
vaihtaminen
Sammuta laite ennenkuin asetat
paristot paikoilleen.
Avaa paristolokero ja aseta 2 paris-
toa (1,5 V
AAA) napaisuus huo-
mioiden paikoilleen. Sulje
paristolokero (katso kuva C).
Digital stektermometer
Inledning
Förvara produkten på en
säker plats. Överlämna alla
handlingar om du överlåter
produkten till en tredje person.
Avsedd användning
Produkten är avsedd för att mäta inner-
temperaturen i mat, t.ex. vilt, lamm, nöt,
kyckling, kalkon, fläsk och fisk. Produkten
är inte avsedd för kommersiell verksamhet.
De olika delarna
1
Manöverenhet med LC-display
2
LC-display
3
Basenhet
4
Sticka med sladd
5
Typ av kött
6
Tillagningsgrad
Ställa in äggklockan
8
:
Om ingen tid för nedräkning har
angetts fungerar enheten som en
äggklocka
8
.
Ställa in nedräkningsfunktion:
Tryck på MIN- / SEC-knappen
12
13
för att ange önskad tid för nedräkning.
Tryck på START- / STOP-knappen
11
för att starta nedräkningen.
Avbryt nedräkningen genom att
trycka en gång till på START- / STOP-
knappen
11
.
Återställ indikeringen till ”00:00”
genom att avbryta nedräkningen och
sedan trycka på CLEAR-knappen
19
.
När nedräkningen har slutförts ljuder
en larmsignal. Tryck på valfri knapp
för att stänga av larmsignalen.
Anmärkning: Nedräkningsfunktionen
kan ställas in på mellan 59 sekunder och
99 minuter.
Protect the measuring needle
4
from
open flames.
The alarm signal sounds as soon as
the meat has reached the desired
cooking temperature
7
.
Press any key to stop the alarm signal.
Setting cooking temper-
atures
7
manually
Press the MEAT key
20
to change to
the required type of meat
5
. Select
between the settings by repeatedly
pressing the key.
Hold the MODE key
21
pressed
down for approx. 3seconds.
Now press the MIN / SEC keys to set
the required cooking temperature
7
.
Press the MODE key
21
to confirm your
selection. The selected temperature
now appears on the LC display
2
.
Begin to prepare the meat. Insert the
measuring needle
4
at least 5 cm in
to the meat. Ensure that the measuring
needle
4
does not pierce completely
through the meat.
ja huolehdittava siitä, että he eivät
pääse leikkimään tuotteen kanssa.
Älä missään tapauksessa pura tuo-
tetta osiin. Asiantuntemattomista kor-
jauksista voi aiheutua huomattavia
vaaroja käyttäjälle. Anna korjaukset
ainoastaan pätevän ammattihenkilön
tehtäväksi.
HENGENVAARA! Paristot voivat
olla hengenvaarallisia nieltyinä.
Hakeudu heti lääkäriin mikäli paristo
on nielty.
Älä käytä tuotetta mikäli se on vahin-
goittunut.
Älä käytä tuotetta
sairaaloissa tai lääketieteellisissä lai-
toksissa. Tämä voi johtaa pelastavien
järjestelmien toimintohäiriöihin.
VARO! Mittauspiikki on hyvin terävä.
Varo käyttämästä mittauspiikkiä pään
läheisyydessä tai loukkaamasta itse-
äsi sillä.
VARO! PALOVAMMA-
VAARA! Käytä aina suo-
jakäsineitä kun kosketat
mittauspiikkiä käytön aikana tai heti
sen jälkeen.
Paristoja ei saa hävittää talousjätteenä. Ne
voivat sisältää myrkyllisiä raskasmetalleja
ja ne on hävitettävä ongelmajätteen hävit-
tämisohjeiden mukaisesti. Raskasmetallien
kemialliset symbolit ovat: Cd = kadmium,
Hg = elohopea, Pb = lyijy. Toimita tästä
syystä vanhat paristot kunnalliseen kerä-
yspisteeseen.
Yhdenmukaisuus-
vakuutus
Me, Milomex Ltd., c / o Milomex Services,
Hilltop Cottage, Barton Road, Pulloxhill,
Bedfordshire, MK45 5HP, UK, vakuuttaa
yksinvastuullisena, että tuote: digitaalinen
lihalämpömittari tyyppi-nro: Z30986 ver-
sio: 07 / 2011, on valmistettu normien /
normatiivisten dokumenttien 1999 / 5 / EC
mukaan. Voit ladata nämä asiakirjat halu-
tessasi osoitteesta www.milomex.com.
Tryck nu på MIN- / SEC-knappen för
att ställa in önskad tillagningstempe-
ratur
7
.
Tryck på MODE-knappen
21
för att
bekräfta ditt val. Nu visas den valda
temperaturen på LC-displayen
2
.
Börja tillaga köttet. Sätt in stickan
4
minst 5cm i köttet. Se till att stickan
4
inte sticks igenom hela köttbiten.
Skydda stickan
4
mot öppen eld.
Larmsignalen ljuder när köttet har
uppnått önskad tillagningstempe-
ratur
7
.
Tryck på valfri knapp för att stänga
av larmsignalen.
Anmärkning: Se till att stickan
4
hamnar så nära mitten som möjligt och
inte i närheten av ben och fett. En tempe-
ratur som uppmäts nära ben eller fett är
inte representativ för resten av köttbiten.
Anmärkning: De angivna tillagnings-
temperaturerna
7
är bara avsedda som
riktmärken.
Anmärkning: Den ideala tillagnings-
temperaturen
7
är alltid beroende av
CAUTION! RISK OF
BURNS! Always wear
protective gloves if you
touch the measuring needle during
or shortly after use.
Never use the product in the micro-
wave. Otherwise it can lead to spark-
ing. Damage to the product or to the
microwave can be caused.
Do not use the product for cooking
temperatures over 250 °C. Failure to
observe this advice may result in
damage to the product.
FOOD SAFE! The taste
and smell of your food are
not detrimentally affected
by this product.
Safety Instructions
for Batteries
Remove the batteries from the device
if it is not going to be used for a long
period.
or the device through the appropriate
collection facilities.
Pb Hg
Improper disposal of
batteries can damage
the environment!
Batteries must not be disposed of with the
household refuse. They may contain toxic
heavy metals and require to be handled
as special waste. The chemical symbols
of heavy metals are as follows: Cd =
cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. For
this reason, you must dispose of discarded
batteries at a communal disposal centre.
Declaration of Conformity
We, Milomex Ltd., c / o Milomex Services,
Hilltop Cottage, Barton Road, Pulloxhill,
Bedfordshire, MK45 5HP, UK, declare
under our sole responsibility, that the
product: Digital Meat Thermometer
Model no.: Z30986, version: 07 / 2011,
to which this Declaration relates, conforms
to the standards / normative documents
Paina MODE-näppäintä
21
vahvis-
taaksesi valintasi. Valittu lämpötila
näkyy nyt LC-näytössä
2
.
Aloita lihan valmistus. Aseta piikki
4
väh. 5cm syvälle lihaan. Varo, että
et pistä piikkiä
4
lihan läpi.
Suojaa piikkiä
4
avotulelta.
Merkkiääni soi, kun liha on saavutta-
nut halutun paistolämpötilan
7
.
Paina jotain näppäintä, jotta merkki-
ääni lakkaa soimasta.
Huomautus: Huomioi, että pistät mit-
tauspiikin
4
mahdollisimman hyvin pais-
tin keskiosaan etkä luun tai läskin lähelle.
Lämpötilat, jotka mitataan luun tai läskin
läheltä eivät vastaa koko lihapalan läm-
pötilaa.
Huomautus: Antamamme paistoläm-
pötilat
7
ovat vain ”ohjelämpötiloja“.
Huomautus: Paras sopiva paistoläm-
pötila
7
riippuu aina lihan tuoreudesta,
lajista ja valmistustavasta.
Huomautus: Parhaat sopivat paisto-
lämpötilat
7
yksittäisille lihalajeille on
merkitty mittariin symboleilla.
Använd inte produkten i stektempera-
turer över 250 °C. Det kan leda till
skador på produkten.
LÄMPLIG FÖR LIVS-
MEDEL! Produkten påver-
kar inte innehållets smak
och lukt.
Säkerhetsanvisningar
för batterier
Ta ur batterierna om produkten inte
ska användas under en längre
period.
OBSERVERA! EXPLO-
SIONSRISK! Batterierna
får inte laddas!
Rengör vid behov kontaktytorna på
batterierna och batterifacket innan
du lägger i batterierna.
Ta genast bort tomma batterier ur
produkten. Annars finns det större
risk för att batterierna läcker!
Om batterierna har läckt bör du
genast avlägsna dem för att undvika
skador på produkten!
Försäkran om
överensstämmelse
Vi, Milomex Ltd., c / o Milomex Services,
Hilltop Cottage, Barton Road, Pulloxhill,
Bedfordshire, MK45 5HP, UK, försäkrar
under eget ansvar att produkten: digital
stektermometer, modellnr Z30986, ver-
sion 07 / 2011, som omfattas av denna
försäkran, överensstämmer med kraven i
1999 / 5 / EC. Dokumenten kan vid
behov laddas ned på www.milomex.com.
EMC
Temperature range: 0 °C–250 °C /
0 °F–482 °F
Operating range (radio): approx. 15 m
Supply Scope
1 Operator control unit with LC display
1 Measuring needle with cable
1 Radio module
4 Batteries 1.5 V
AAA
1 Operating instructions
Safety Information
Never leave chil-
dren unsupervised with the packaging
materials. Danger of suffocation. Keep
out of the reach of children. The product
is not a toy and must not be used as
such.
Children or people who lack the
knowledge or experience of handling
the product, or who are handicapped
in their physical, sensory or mental
abilities, must not be allowed to use
vicinity. For example, this can be mobile
phones, two-way radios, CB radios, radio
control systems / other remote controls and
microwave equipment. If you experience
faults, remove such equipment from the
vicinity of the device.
Electrostatic discharges can lead to
malfunctions. In the case of such mal-
functions remove the batteries briefly
and then insert them again.
Cleaning and care
Clean only the outside of the device
with a soft, dry cloth.
Clean the measuring needle
4
in
warm soapy water and remove meat
remnants with fine steel wool or with
a scrubbing sponge.
Let the product dry completely after
cleaning.
Paistolämpötilan
7
asettaminen valikossa
Paina MEAT-näppäintä
20
valitak-
sesi haluttu lihalaji
5
. Painamalla
uudelleen vaihdat asetuksia. Ne
näkyvät seuraavassa järjestyksessä
näytössä:
Näyttö Selitys
WELL kypsä
M WELL puolikypsä
MEDIUM medium
M RARE englantilainen
RARE verinen
Leveransens omfattning
1 manöverenhet med LC-display
1 sticka med sladd
1 basenhet
4 batterier 1,5 V
AAA
1 bruksanvisning
Säkerhets-
anvisningar
Låt inte barn leka
med förpackningsmaterialet utan
uppsikt. Risk för kvävning föreligger.
Håll barn borta från produkten.
Produkten är ingen leksak.
Barn och personer med bristande
kunskap om eller erfarenhet av pro-
dukten samt personer med fysiska,
motoriska eller mentala handikapp
får inte använda produkten utan upp-
sikt eller handledning av en person
som ansvarar för deras säkerhet.
Barn ska hållas under uppsikt så att
de inte leker med produkten.
Rengöring och skötsel
Rengör enheten endast utvändigt
med en mjuk torr trasa.
Rengör stickan
4
med varmt tvål-
vatten och avlägsna köttrester med
fin stålull eller en rengöringssvamp.
Låt produkten torka helt efter
rengöring.
Avfallshantering
Förpackningen består av
miljövänliga material som
kan återvinnas på lokala
återvinningsstationer.
Kontakta miljökontoret på din ort för
vidare information om avfallshantering
av förbrukad produkt.
För att skona miljön bör du
inte kasta den förbrukade
produkten i hushållsavfallet.
Lämna istället in den för
korrekt avfallshantering. Du
CLEAR
MIN
TASTE
START
STOP
SEC
OFF
POWER
ON
UM4 AAA 1.5V
UM4 AAA 1.5V
UM4 AAA 1.5V
UM4 AAA 1.5V
ME
A
T
CL
E
AR
S
EC
S
TA
R
T
S
T
OP
MI
N
MO
D
E
T
AS
T
E
MEA
T
C
L
EA
R
SE
C
ST
A
R
T
S
T
O
P
MIN
M
O
DE
TA
S
T
E
B C D
6
10
11
12
14
15
16
17
7
9
18
21
20
19
8
5
Z30986
DIGITALES BRATENTHERMOMETER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
13
3
DIGITAL MEAT THERMOMETER
Operation and Safety Notes
DIGITAL STEKTERMOMETER
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
DIGITAALINEN
LIHALÄMPÖMITTARI
Käyttö- ja turvallisuusohjeet
DIGITALT STEGETERMOMETER
Betjenings- og sikkerhetshenvisninger
A
1
2
3
4
Produktbeteckning:
Digital stektermometer
Modellnr: Z30986
Version: 07 / 2011
Aktuell information från: 07 / 2011
ID-nr: Z30986072011-3
66488_ern_Bratenthermometer_LB3.indd 1 20.07.11 09:10
Ladda ner bruksanvisning i Svenska (PDF, 0.46 MB)
(Tänk på miljön och skriv endast ut denna bruksanvisning om det verkligen är nödvändigt)

Loading…

Betyg

Berätta vad du tycker om SilverCrest IAN 66488 Mat termometer genom att betygsätta den. Vill du dela med dig av dina åsikter om denna produkt eller ställa en fråga? Lämna en kommentar nederst på sidan.
Är du nöjd med SilverCrest IAN 66488 Mat termometer?
Ja Nej
Bli den första personen som betygsätter denna produkt
0 röster

Delta i konversationen om denna produkt

Här kan du dela vad du tycker om SilverCrest IAN 66488 Mat termometer. Om du har en fråga, läs först noggrant igenom manualen. Att begära en manual kan göras genom att använda vårt kontaktformulär.

SIRIANA STRUFALDI 21-12-2023
SÖKAR BRUKSANVISNING FÖR DIGITAL KÖKSTERMOMETER IAN 424956 _2301 TACK

svara | Detta hjälpte (0) (Översatt av Google)

Mer om denna bruksanvisning

Vi förstår att det är trevligt att ha en pappersbruksanvisning för din SilverCrest IAN 66488 Mat termometer. Du kan alltid ladda ner bruksanvisningen från vår hemsida och skriva ut den själv. Om du vill ha en originalbruksanvisning rekommenderar vi att du kontaktar SilverCrest. De kanske kan tillhandahålla en originalbruksanvisning. Letar du efter bruksanvisningen för din SilverCrest IAN 66488 Mat termometer på ett annat språk? Välj ditt föredragna språk på vår hemsida och sök efter modellnumret för att se om vi har det tillgängligt.

Specifikationer

Märke SilverCrest
Modell IAN 66488
Kategori Mat termometrar
Filtyp PDF
Filstorlek 0.46 MB

Alla bruksanvisningar för SilverCrest Mat termometrar
Fler bruksanvisningar för Mat termometrar

Vanliga frågor om SilverCrest IAN 66488 Mat termometer

Vårt supportteam söker efter användbar produktinformation och svar på vanliga frågor. Om du hittar en felaktighet bland våra vanliga frågor uppskattar vi om du meddelar oss detta via vårt kontaktformulär.

Vad är modellnumret på min SilverCrest-produkt? Verifierad

Även om vissa SilverCrest-produkter har ett alternativt modellnummer, har alla ett IAN-nummer som produkten kan identifieras med.

Detta hjälpte (3375) Läs mer
Bruksanvisning SilverCrest IAN 66488 Mat termometer

Relaterade produkter

Relaterade kategorier